Algemene voorwaarden

Vertalingen Van Beek Comm. V

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Toepassingsgebied

De klant is de persoon die de bestelling plaatst, de dienstverlener deze die de bestelling aanvaardt. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werken en leveringen van de dienstverlener, behalve indien ze tegenstrijdig zijn met de geldende wettelijke bepalingen.

 

Artikel 2: Offertes

Behoudens andersluidend beding zijn alle offertes uitgaande van de dienstverlener één maand geldig en exclusief BTW. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van een bestelling van de klant of na schriftelijke aanvaarding van de offerte van de dienstverlener. Te dien einde zal de klant zowel een fax- als een e-mailbericht als geldend bewijs aanvaarden. Kortingen, tariefverminderingen of een degressief tarief moeten voor een specifiek werk bedongen zijn en zijn in geen geval een verworven recht voor latere opdrachten.

 

Artikel 3: Aanpassing van de offerte

De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de in de offerte gegeven tarieven of leveringstermijnen te wijzigen binnen 2 werkdagen te rekenen na ontvangst van de te vertalen documenten:

-Als hij niet over de integrale te vertalen tekst beschikte bij het opmaken van zijn offerte;

-Als de klant de bestelling wijzigt nadat de overeenkomst tot stand kwam.

De automatische berekening van het aantal woorden door de computer wordt geacht correct te zijn.

 

Artikel 4: Wijziging of annulering van een opdracht

Als de klant zijn opdracht annuleert, dan is hij gehouden om de dienstverlener te vergoeden voor de reeds vertaalde tekstgedeelten (en voor het verzamelen van documentatie en het opzoeken van de terminologie), plus 50 % voor de nog niet uitgevoerde diensten. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om een opdracht binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de te vertalen documenten te weigeren indien de inhoud ervan niet strookt met de wetten en goede zeden of indien deze tegen zijn geweten indruisen. Deze weigering kan in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Mocht de klant zijn verplichtingen niet nakomen, failliet zijn, in staking van betaling verken of in vereffening zijn, dan zal de dienstverlener de overeenkomst zonder enige schadevergoeding geheel of gedeeltelijk mogen opzeggen of de uitvoering ervan uitstellen. Hij zou alsdan de onmiddellijke betaling kunnen eisen van de reeds uitgevoerde prestaties.

 

Artikel 5: Geheimhouding

De dienstverlener is tot geheimhouding verplicht met betrekking tot alle gegevens die hij van de klant heeft vernomen. Behoudens uitdrukkelijk overeengekomen andersluidend beding, mag de dienstverlener een opdracht geheel of gedeeltelijk door een derde laten uitvoeren. In dit geval zal de dienstverlener deze derde tot geheimhouding verplichten. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de uitwisseling van gegevens via het Internet niet noodzakelijk beschermd is en hij ziet bijgevolg af van enig verhaal tegen de dienstverlener in verband met de gegevensoverdracht via het Internet.

 

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

De dienstverlener zal de prestaties naar best vermogen uitvoeren. Alle documenten die door de klant zijn overgemaakt, worden geacht onder zijn verantwoordelijkheid te zijn gegeven, ongeacht of ze in eigen naam of voor een derde werden overgemaakt. Dit houdt onder meer doch niet uitsluitend in dat:

-De dienstverlener niet aansprakelijk is voor de juistheid van de verkregen inlichtingen en dus ook niet aansprakelijk gesteld kan worden voor enige schade die iemand zou kunnen ondervinden naar aanleiding van deze inlichtingen;

-De overdracht van documenten voor rekening en op risico van de klant gebeurt, net als de bewaring bij de dienstverlener;

-De klant verklaart dat de te vertalen teksten zijn intellectuele eigendom zijn; dat hij de dienstverlener vrijwaart tegen alle afspraken van derden in verband met het vertaalwerk en dat hij de dienstverlener zal vergoeden voor alle nadelige gevolgen die hij hiervan zou ondervinden;

Behoudens andersluidend schriftelijk beding behoudt de vertaler de intellectuele eigendom van al zijn vertalingen en andere opgemaakte teksten.

 

Artikel 7: Levering

De vertaling wordt geacht geleverd te zijn op het ogenblik van de verzending per post, e-mail, fax of enig ander middel. De dienstverlener kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering:

-In geval van overmacht

-Als de klant nalaat om voor de vertaling essentiële gegevens of inlichtingen te verstrekken;

-Als de laattijdigheid te wijten is aan de communicatie- of leveringsmiddelen die samen met de klant werden gekozen.

De leveringstermijn waarvan sprake is in de overeenkomst is slechts indicatief. Zodra het duidelijk is dat hij de termijn zal overschrijden, zal de dienstverlener contact opnemen met de klant om met hem te overleggen over het verdere gevolg dat hieraan moet worden gegeven. Indien de klant redelijkerwijze niet langer kan wachten, dan zal hij de overeenkomst kunnen ontbinden. In dit geval zal de vertaler geen vergoeding verschuldigd zijn. De klant verbindt zich er hoe dan ook toe om de levering van het reeds gedane werk te aanvaarden en om dit deel te betalen aan het in de offerte vermelde tarief.

 

Artikel 8: Klachten

Elke klacht dient schriftelijk, binnen de 10 dagen na de levering, te worden betekend. De klacht moet melding maken van de betwiste tekstgedeelten en termen, en op straffe van nietigheid vergezeld zijn van terechte opmerkingen en verbetering, gebaseerd op referentiewerken van “native speakers”. De dienstverlener kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor klachten wegens stijlnuances. Tekortkomingen of fouten in een deel van de vertaling kan in geen geval aanleiding geven tot twijfel omtrent de hele tekst noch tot enig uitstel van betaling. De dienstverlener kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse schade of voor schade waaraan hij schuld heeft. Hij kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor andere vormen van schade, zoals bedrijfsverliezen, winstderving, schade aan derden, enz. Zijn aansprakelijkheid blijft bovendien beperkt tot het bedrag van de factuur, exclusief BTW, voor de bewuste opdracht. De klant kan geen klacht meer indienen indien hij wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen aan het geleverde werk.

 

Artikel 9: Betalingen

De facturen van de dienstverlener zijn betaalbaar binnen de 60 dagen. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 50 EUR verschuldigd zijn, te vermeerderen met een interest van 10% per jaar. In geval van betaling uit het buitenland zullen de wissel- en bankkosten ten laste zijn van de klant. De klant die vraagt om aan een derde te factureren zal hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van deze factuur. In geval van laattijdige betaling zal de dienstverlener de bestelde werken zonder voorafgaande ingebrekestelling kunnen opschorten tot de algehele betaling van de openstaande factuur. De risico’s die gepaard gaan met het gebruik van de vertaling zullen vanaf de levering overgaan op de klant.

 

Artikel 10: Overmacht

Onder overmacht verstaat men, onder meer, doch niet uitsluitend: brand, ongeval, ziekte, staking, oproer, oorlog. De verbintenissen van de dienstverlener zijn opgeschort in geval van overmacht en dit, voor de hele duur van de overmacht.

In dit geval kan elk van de partijen de overeenkomst opzeggen zonder recht op enige schadevergoeding. Indien de dienstverlener evenwel, op het ogenblik van de overmacht, de vertaling reeds begonnen was of reeds opzoekingen had verricht met het oog op de uitvoering ervan, dan zal hij de kosten hiervoor kunnen aanrekenen aan de klant.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht

Alle betwistingen in verband met deze algemene voorwaarden vallen onder toepassing van het Belgische recht.